Scholen worstelen regelmatig met de gevolgen van social media. De jeugd van tegenwoordig vliegt nogal eens uit de bocht met hun online gedrag. Maar wie doet er iets aan? Hieronder een verzameling van een aantal voorbeelden en enkele documenten die daarbij voorhanden zijn om het kennisniveau hierover te verhogen.

School wil verbod Twitter en Facebook na veldslag

Het Van der Meij College in Alkmaar heeft een verbod op Facebook, Twitter en Hyves overwogen tijdens lesuren. Dit om te voorkomen dat leerlingen weer massaal gingen vechten. Enige tijd geleden heeft het Petrus Canisius College in Alkmaar heeft een meldingsplicht ingesteld van eventueel Twitter- en Facebookverkeer.?Internetrechercheurs speurden onder meer Facebook, Twitter en Hyves af om te voorkomen dat groepen scholieren elkaar in de haren vliegen. Tot die maatregel was besloten na een mishandeling op het schoolplein van het Clusius College in Alkmaar. Vier gearresteerde jongeren zijn vrijgelaten, twee van hen zijn gedagvaard.

Jonge meisjes geronseld door digitale rovers

De politie Haaglanden heeft onlangs een groot netwerk opgerold dat zich bezig hield met het leegplunderen van bankrekeningen via internet. Jongeren werden door de criminelen geronseld als zogenoemde ?katvanger? om geplunderde bankrekeningen om te zetten in ?cash?.?De jeugd van tegenwoordig denkt niet veel kwaad te doen door hun bankpasje en pincode af te geven, maar krijgen wel een strafblad en hun ouders worden aansprakelijk gesteld voor duizenden euro?s.

Er zijn de afgelopen maanden bijna zestig aanhoudingen gedaan, de leider van de bende is tijdens het onderzoek niet in beeld gekomen. Het onderzoek richtte zich primair op mensen die hun bankrekening en pas ter beschikking stelden van criminelen. Het bleek vooral te gaan om jonge meisjes met een Surinaamse, Antilliaanse of Afrikaanse achtergrond. Zodra de criminelen geld naar de rekeningen van de meisjes hadden doorgestuurd, haalde een speciale incassobrigade het er binnen enkele uren cash weer af.

?Helaas staat dit geval in Den Haag niet op zich, het komt in alle grote steden voor, maar deze bende opereerde wel op heel grote schaal?, aldus Gijs Boudewijn van de NVB, belast met de veiligheid van het betalingsverkeer. Omdat de consequenties voor kinderen die hun bankpasje ter beschikking stellen van criminelen enorm zijn, start de NVB een voorlichtingscampagne gericht op middelbare scholen om dit toenemende probleem in heel Nederland in te dammen.

?Die meisjes worden geronseld door wat wij noemen ?digitale loverboys?. Hen wordt geld beloofd als ze hun pasje en code afgeven. In de praktijk zien ze nooit een euro van de ongeveer 5000 euro die op hun rekening wordt gezet en er binnen enkele uren weer af is. De banken gaan dat bedrag echter wel op hen of hun ouders verhalen en ook kunnen deze jongeren acht jaar lang geen nieuwe bankrekening openen of een lening aangaan?, aldus Boudewijn.

Het recept is simpel, de criminelen sturen lukraak 10.000 mailtjes naar mensen, zogenaamd van hun bank. Zij worden met een smoes naar een nepwebsite geloodst en gevraagd hun bankgegevens en codes in te voeren, dit heet in vakjargon phishing. ?Op 10.000 mails trappen er altijd 100 mensen in. Vervolgens kunnen de criminelen bij de rekeningen en zoeken de dikst gevulde uit. Dan gaat alles heel snel, het geld wordt in porties op de rekeningen van de katvangers gestort en dan wordt er gepind, vaak net v??r en na middernacht om twee keer de maximale opnamelimiet mee te pikken. Het feit dat je per keer niet al te veel kunt pinnen begrenst gelukkig voor ons de schade nog?, aldus Gijs Boudewijn.

Hoe groter de bedragen, des te meer katvangrekeningen er nodig zijn om het geld te verdelen in pinbare porties. In het onderzoek van de politie Haaglanden was er uiteindelijk van vier rekeningen in korte tijd 170.000 euro afgehaald.

Schoolwijkagent populair op sociale media

Twitter en Hyves goede aanvulling op dagelijkse contacten.?Meer mensen zijn steeds vaker op Twitter, Hyves of Facebook te vinden. Deze sociale media maken prominent?deel uit van hun manier van leven. Via Twitter babbelen ze, stellen ze vragen en houden zich op de hoogte van?het nieuws. Sinds enkele maanden is ook?Politie Haaglanden?actief op?Twitter.

Kristian Harmelink?van Bureau Segbroek is als schoolwijkagent sinds een half jaar actief op?Twitter?en?Hyves. Hij beantwoordde al de nodige tweets van scholieren en zijn?Hyvespagina?werd ruim zeshonderd keer bezocht. ?Ik merk dat steeds meer leerlingen mij volgen en ook rechtstreeks vragen stellen.? vertelt Kristian. ?Vooral toen een leerling van een van mijn scholen zelfmoord pleegde, kreeg ik veel vragen via Twitter en Hyves binnen. Sommige scholieren wilden bijvoorbeeld weten wanneer de herdenkingsbijeenkomst was en of ik daarbij aanwezig zou zijn.?
Kristian heeft inmiddels ervaren dat de lijnen veel korter zijn en de drempel om hem aan te spreken veel lager is. ?Toen we net waren begonnen, vonden veel leerlingen het wel vreemd dat zij werden gevolgd door een schoolagent. Door op onze Hyvespagina uit te leggen waarom we twitteren en wat we doen, kon ik een hoop vragen wegnemen.? Op Hyves?plaatsen de Segbroekse schoolwijkagenten regelmatig een blog. In de periode rondom de jaarwisseling ging deze over vuurwerk en rond de vakantieperiodes over nepwapens die op vakantie snel en gemakkelijk worden aangeschaft. ?De blogs worden goed gelezen?, zegt Kristian.

Priv?-berichten

Kristian gebruikt social media ook om aan te geven wanneer de schoolwijkagenten aanwezig zijn en wie er gebeld kan worden. Vanuit zijn netwerk krijgt hij vaak te horen dat ze eerst op Twitter kijken om te zien of hij aanwezig is. ?Handig, zo weet ik wie ik kan bellen?, hoort hij vaak. Niet alleen leerlingen volgen Kristian op Twitter, ook docenten doen dat. ?Onlangs benaderde een leraar mij op Twitter omdat een van zijn mentorleerlingen was bedreigd en overvallen. En dat het niet voor het eerst gebeurde. In een direct message heb ik hem verteld dat we ermee aan de slag gingen. Natuurlijk had hij die vraag ook via de geijkte weg kunnen stellen, maar dan was hij waarschijnlijk niet zo snel geholpen?, aldus?Kristian.

Hoeveel tijd kost dat?

Toch moet Kristian nog vaak uitleggen waarom hij op Twitter en Hyves actief is. ?Toen ik begon vroeg een
school mij of ik hun leerlingen ging volgen en hen als ?spion? ging gebruiken. Maar ook tegenover collega?s moet ik vaak uitleggen wat we doen. Zodra je het woord nieuwe media in de mond neemt, krijg je de vraag hoeveel tijd het kost om een blog te schrijven of een tweet te versturen.?Mijn antwoord is steevast dat een blog schrijven net zoveel tijd kost als het schrijven van een artikel voor een wijkkrant. En een tweet is zo geschreven en verstuurd.? Kristian denkt dat Twitter voor veel wijkagenten een goede aanvulling?kan zijn op het werk dat ze doen. ?Het rondje door de wijk en het persoonlijke contact blijft bestaan. Alleen bereik je via Twitter en Hyves mensen die niet in de wijk/school lopen, maar zich wel op de digitale snelweg bevinden. Dankzij Twitter en Hyves heb ik contact met mensen die ik anders niet zou hebben bereikt?, zegt Kristian tot slot.

Dit artikel is?eerder gepubliceerd in januari 2011 nummer 2 van de Korpskrant van Politie Haaglanden.

Politie houdt op internet jeugd in de gaten

De politie gaat de jeugd op internet volgen. Hiermee willen zij een beeld krijgen van wat er binnen jeugdgroepen speelt en mogelijke criminele activiteiten via het web proberen tegen te gaan.

Verlengstuk
Volgens Ido Nap van?het voormalige Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) bevindt de internetsurveillance zich nog in de verkennende fase. ?Ons past bescheidenheid. We hebben als politie nog veel te leren wanneer het aankomt op de mogelijkheden van internet. Toch is het heel belangrijk dat de aandacht daarop gevestigd wordt, er gebeurt zoveel online. Internet is het verlengstuk geworden van de publieke ruimte?.

Eigen werkterrein
De KLPD werkt in het project samen met een zestal verschillende korpsen: Groningen, IJsselland, Flevoland, Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Zuidoost. Ieder regiokorps heeft zijn eigen werkterrein. De focus ligt echter op jeugd. ?Dat is een heel breed begrip natuurlijk. Jongeren zijn echter wel de doelgroep die het meest actief is op internet. Het is voor de politie belangrijk om zich in te leven in deze groep?, aldus Nap.

Internetfora
De politie wil zich richten zich op alle mogelijk denkbare vormen van criminaliteit: opruiing, drugshandel, fraude, geweldpleging die via filmpjes getoond wordt. ?Daarbij is het belangrijk om internetfora goed in de gaten te houden. Het komt?bijvoorbeeld ook voor? dat groepen online afspreken om elkaar ergens te ontmoeten om op de vuist te gaan?.

Youtube
Nap laat weten dat de politie tot dusver al enkele successen geboekt heeft. ?Via filmpjes op youtube hebben wij bijvoorbeeld al regelmatig daders gepakt die zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf?.

Anoniem
Het verhandelen van drugs is ook een criminele activiteit die online?plaatsvindt en waar de politie? op inzet met het project. Zoiets gebeurt toch anoniem? ?Met behulp van IP-adressen is het voor de politie toch mogelijk om drugshandelaren in de kraag te vatten?, zegt Nap.

Wijkagent
Internetsurveillance wordt een taak van alle politieagenten. Nap: ?Voor een wijkagent is het ook van belang om te weten hoe? de inwoners uit zijn buurt zich op internet bewegen, zodat hij weet wat er speelt?.

Politie wil toegankelijker worden voor jeugd

De politie Haaglanden heeft een website voor jongeren over veiligheid gepubliceerd. Op www.vraaghetdepolitie.nl kunnen tieners terecht met alle vragen over veiligheid die zij mogelijk hebben.?Met het?project?wil de politie toegankelijker worden voor jongeren, aldus een zegsman. Onderzoek heeft uitgewezen dat jeugd in de leeftijd van twaalf tot en met zestien jaar vaak worstelt met vragen over veiligheid.?”Zij zien bijvoorbeeld klasgenoten blowen in de pauze en vragen zich af of dat strafbaar is”, noemt de woordvoerder als voorbeeld.?Op al deze vragen geeft de website vraaghetdepolitie.nl antwoord. De politie denkt dat de website de drempel lager maakt voor jongeren om agenten te benaderen met vragen over allerlei onderwerpen rond veiligheid.?”Jongeren communiceren doorgaans gemakkelijker via internet dan dat ze bij een politiebureau aankloppen??, stelt hij.

Rechtstreeks vragen

Via de website kunnen kinderen niet alleen informatie vinden over onder meer loverboys, drugs, geweld, alcohol en vandalisme, maar zij kunnen ook rechtstreeks vragen stellen aan agenten.?Op deze manier hoopt de politie er ook beter achter te komen wat er op het gebied van veiligheid allemaal speelt onder jongeren.

Twitterconflict leerlingen wordt in kiem gesmoord

Een conflict tussen twee tieners dat via Twitter – een openbare berichtenuitwisseling via mobiele telefoon en internet – werd aangezet is op het plein van Christelijk Lyceum in de kiem gesmoord. Volgens rector Peter Bergambagt hadden twee leerlingen, van wie er een op het Christelijk Lyceum zit, een conflict.

Een leerling van Veluws College Mheenpark kwam naar de school aan de Jachtlaan om verhaal te halen. Daarbij waren ook leerlingen van andere scholen betrokken. Via Twitter werd van tevoren aangekondigd dat er ‘iets’ zou gebeuren en werd mensen gevraagd om mee te gaan. ,,De een wilde met de ander de zaken bepraten”, zegt Bergambagt over de twist tussen de twee leerlingen. Het is onduidelijk waar het conflict precies over ging. Medewerkers van het Christelijk Lyceum hebben de leerlingen die niet op die school zitten weggestuurd. Volgens Bergambagt is er niet gevochten; de politie is niet ingeschakeld. De Christelijk Lyceum-leerling heeft na afloop een gesprek met de school gehad. De leerling van Mheenpark is door de vestigingsleiding ook op het voorval aangesproken, vertelt directeur Ren? de Jonge.

Jeugdagenten aan Twitter en Facebook

Het wijkteam van de politie Dalfsen heeft twee ‘jeugdagenten’ aangewezen, die via sociale media als Facebook en Twitter onderzoek doen naar mogelijke gevallen van overlast en criminaliteit. Ook heeft het korps een VOS-koppel: twee agenten die specifiek worden ingezet om de veiligheid op straat te waarborgen.

Dit punt wordt ook aangepakt in samenspraak met horeca-ondernemers. “We willen de aangiftebereidheid bevorderen en stimuleren dat een ondernemer eerder overgaat tot een lokaalverbod, waardoor een overtreder enkele weken niet meer over de drempel mag komen. Het liefst zien we zo’n verbod uitgebreid worden tot Ommen, Lemele en nog verder, zodat een onruststoker een paar weken niet welkom is in de uitgaanswereld”, licht korpschef Henk Deiman toe.

Bronnen:?Noord Hollands Dagblad, De Telegraaf, Criminaliteitswijzer, De Stentor, Nu.nl, Digitaal Bestuur

Gerelateerde berichten:

  • Geen gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *