twittercops

Een onderzoek naar de verhouding tussen het genre ?tweets van wijkagenten? en de hoofdtaken van wijkagenten in Nederland in 2014.

Door?Leyla van der Raad,?Masterscriptie ? Nieuwe media, taal & communicatie van de Radboud Universiteit Nijmegen

?Twittercops?, oftewel: twitterende wijkagenten, zijn sinds 2009 een opkomend fenomeen en brengen een nieuw genre met zich mee, namelijk ?tweets van wijkagenten?. Er is nog vrij weinig bekend over hoe de wijkagent zich via Twitter uit. Om hier meer inzicht in te verschaffen, is er?onderzoek gedaan naar hoe het genre ?tweets van wijkagenten? zich verhoudt tot de hoofdtaken van?wijkagenten. In totaal zijn 2.456 tweets uit Nederland uit 2014 geanalyseerd aan de hand van het?genremodel van Steen (2011). Er is een drieledig onderzoek uitgevoerd. Hiertoe is ten eerste een?genreanalyse naar ?tweets van wijkagenten? in Nederland in 2014 uitgevoerd. Vervolgens is?onderzocht hoe de taken van de wijkagent tot uiting komen op Twitter. Ten slotte is de verhouding?tussen beide bekeken, namelijk hoe het genre ?tweets van wijkagenten? zich verhoudt tot de taken?van de wijkagent op Twitter. Door middel van de ??-toets is onderzocht of er verbanden zijn tussen?twee (nominale) variabelen.

Tweets van wijkagenten bleken voornamelijk een informerend doel te hebben en gingen?hoofdzakelijk over het onderwerp ?overig? (nieuwjaarswensen, onderzoek, (Twitter) spreekuur, etc.).?Daarnaast bleken tweets in het bijzonder een ongemarkeerd register, een informatieve retorica en?een objectieve, onpersoonlijke, abstracte stijl in schrijftaal te bevatten. Er bestonden verbanden?tussen de hoofdtaken van de wijkagent en alle genredimensies, namelijk: (1) het doel/de functie, (2)?het onderwerp, (3) het register, (4) de retorica en (5) vier stijlsoorten. Hierdoor kon het genre??tweets van wijkagenten? eenduidig beschreven worden.

Een suggestie voor vervolgonderzoek is om na te gaan of er een verandering zichtbaar is in?het genre ?tweets van wijkagenten?. Ook kan er naar de verschillen en overeenkomsten tussen de?provincies van Nederland worden gekeken, in plaats van naar Nederland in zijn geheel. Daarnaast?moeten enkele beperkingen van het onderzoek in acht worden genomen ten behoeve van de?betrouwbaarheid van het onderzoek. Hierbij valt te denken aan een aanpassing van de methode?door afbeeldingen en hashtags (#) te betrekken in het onderzoek. Daarnaast dienen de onderwerpen??overig? en ?criminaliteit? opgesplitst te worden in meerdere onderwerpen voor een gedetailleerder?beeld. Dit onderzoek biedt een bepaalde aanvulling op eerder onderzoek (o.a. Veltman, 2011).

Doordat er iets bekend is over het effect van ?Twittercops? en hoe deze zich uiten op Twitter, wordt?het fenomeen ?twitterende wijkagent? steeds meer afgebakend. Tot slot kan de rol van social media?onderzocht worden; kunnen deze net als de traditionele media bijdragen aan onveiligheidsgevoelens?in de samenleving?

Gerelateerde berichten:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *